Home
Werkzaamheden
Werkproces
Tarieven
De bewindvoerder
Voorwaarden
Klachtenregeling
Contact
Links
Sitemap
Gewonnen bezwaar
Gedragscode

 

Algemene voorwaarden bij Budgetbeheer

 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: De natuurlijke persoon die vrijwillig een overeenkomst budgetbeheer met Stoop Bewindvoering heeft gesloten.

Budgetbeheer: Het beheren van het inkomen van de cliënt en het met machtiging ten name van de cliënt verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de cliënt. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Budgetbeheerder: Stoop Bewindvoering is het kantoor dat zich bezighoudt met de uitvoering van het budgetbeheer ten behoeve van de cliënt.

Beheerrekening: Een door Stoop Bewindvoering geopende rekening voor de cliënt waarop diens inkomen wordt gestort en de betalingen van de vaste en variabele lasten evenals eventuele reserveringen plaatsvinden.

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door Stoop Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

Leefgeld: De periodieke vergoeding die de cliënt op basis van het vastgestelde budgetplan ontvangt om te voorzien in de huishoudelijke uitgaven.

Budgetplan: Het in overleg met de cliënt dan wel met een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan, evenals waarin de hoogte van het leefgeld en de frequentie van de uitbetaling daarvan worden vastgesteld;

Inkomen: Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, sociale verzekeringen, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden;

 Budgetplan

1.        Stoop Bewindvoering stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener van de cliënt een budgetplan op.

2.       De inkomsten en vaste en varabele uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.

3.       Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en vaste en variabele uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn.

4.       Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de bewindvoering of het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke (verplichte) verzekeringen (zorg-, W.A.- en inboedelverzekering) te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de budgetbeheerder hiervoor gereserveerd.

5.       De kosten van het budgetbeheer worden maandelijks ten laste van de beheerrekening gebracht. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal Stoop Bewindvoering dit in samenwerking met of voor de cliënt uitvoeren.

6.       In het kader van budgetbeheer is geen roodstand mogelijk, noch op de beheerrekening, noch op de leefgeldrekening.

7.       Indien de budgetbeheerder en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de budgetbeheerder de inhoud van het plan.

8.       In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de budgetbeheerder en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen. Bij onderbewindstelling behoudt Stoop Bewindvoering zich het recht voor bij gewijzigde omstandigheden het plan aan te passen.

 Verplichtingen budgetbeheerder

1.        De budgetbeheerder stelt de cliënt periodiek schriftelijk op de hoogte van de in het kader van de bewindvoering of het budgetbeheer ontvangen inkomsten en gedane betalingen.

2.       De budgetbeheerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening.

3.       De bewindvoerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening en het periodiek afleggen van verantwoording aan de rechter.

4.       Met het aangaan van een budgetbeheersovereenkomst machtigt de cliënt de budgetbeheerder om het inkomen van de cliënt te ontvangen en op basis daarvan uitvoering aan het budgetplan te geven.

 Verplichtingen cliënt

1.        Bij aanvang van de bewindvoering of het budgetbeheer draagt de cliënt er zelf zorg voor de betaling van al zijn of haar vaste of variabele lasten tot het moment dat alle inkomsten gestort worden op de beheerrekening. Bij onduidelijkheid hierover wordt overleg gepleegd met Stoop Bewindvoering over wie zorg draagt voor welke betaling.

2.       De cliënt geeft bij onderbewindstelling of budgetbeheer volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

3.       De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en financiële sfeer direct aan Stoop Bewindvoering mede te delen.

4.       De cliënt blijft bij budgetbeheer steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen.

5.       De cliënt verplicht zich jegens Stoop Bewindvoering om geen (nieuwe) schulden en andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat Stoop Bewindvoering hierover vooraf instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en in stand houden van een roodstand op een bankrekening.

 Informatie en registratie

1.        De budgetbeheerder is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.

2.       De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van Stoop Bewindvoering.

3.       Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 Klachten

1.        Aan cliënt zal het klachtenreglement ter beschikking worden gesteld.

 Aansprakelijkheid

1.        Indien er sprake is van een omstandigheid – waaronder begrepen een nalaten – die leidt tot aansprakelijkheid van Stoop Bewindvoering dan is de aansprakelijkheid van Stoop Bewindvoering steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Stoop Bewindvoering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Stoop Bewindvoering komt.

 Slotbepalingen

1.        De administratie van Stoop Bewindvoering strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

2.       Stoop Bewindvoering kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door Stoop Bewindvoering conform getekende uittreksels uit haar administratie.

3.       Op deze algemene voorwaarden en alle met Stoop Bewindvoering afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

4.       Stoop Bewindvoering is bevoegd tegemoet te komen aan zwaarwegende onbillijkheden die zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen.

5.       Elke cliënt ontvangt op verzoek een exemplaar van deze algemene voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de website www.stoopbewind.nl .

6.       Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden bij budgetbeheer van Stoop Bewindvoering”.