Home
Werkzaamheden
Werkproces
Tarieven
De bewindvoerder
Voorwaarden
Klachtenregeling
Contact
Links
Sitemap
Gewonnen bezwaar
Gedragscode

 

 

WERKZAAMHEDEN BEWINDVOERING

Status: Vastgesteld door het LOVCK 12

 

In de volgende lijst zijn de werkzaamheden opgesomd die wel en niet zijn begrepen in het tarief. Vallen de werkzaamheden buiten het normale tarief, dan vergoedt cliënt deze aan de bewindvoerder.

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

·          aanvragen bewind en zo nodig mee naar de zitting gaan,

·          in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen en beschrijven boedel;

·          alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen en werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huursubsidie en regelen bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;  

·          eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende of familie verkoop huis of inboedel. 

 

Niet tot de gewone intake-werkzaamheden behoren:

·          ontruiming van het huis;

·          regelen van zeer problematische schulden;

·          meegaan naar Wsnp-zitting of naar het UWV/GAK, bij gebreke van een toevoeging voor rechtsbijstand, het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling (soms gaat cliënt niet als bewindvoerder niet meegaat). 

   

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

·          het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en huurtoeslag; 

·          andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen; 

·          het treffen van enkele afbetalingregelingen;

·          regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact; 

·          in beperkte mate naar zitting kantonrechter; 

·          doen van rekening en verantwoording; voor extra werk bij tussentijdse eindrekening geldt sinds 1 mei 2008 een forfaitair tarief.

 

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

·          bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is; 

·          problematische schuldsanering, hiervoor is een apart tarief;

·          verkoop van onroerend goed of aandelen; 

·          ontruiming van het huis; 

·          aangifte IB in box 1 voor meer jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3; 

·          frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is. 

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter zijn voor de verzoeker.

Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een echtpaar of economische eenheid, wordt niet 2x het tarief gerekend maar 60% daarvan. Deze opslag geldt ook voor de bijzondere tarieven, zoals bij schuldenbewind: de omstandigheid dat de zaak voor twee individuen moet worden geregeld brengt nu eenmaal meer werk met zich. 

Deze opslag geldt niet als slechts één van de echtgenoten of samenlevenden onder bewind staat.